Regulamin

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW KRAJOWYCH I MIEDZYNARODOWYCH IMPREZ TARGOWYCH I WYSTAWIENNICZYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INTERSERVIS Sp. z o. o.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują Uczestników Krajowych i Międzynarodowych Imprez Targowych i Wystawienniczych, Konferencji oraz Kongresów (zwanych dalej Wydarzeniem) organizowanych przez INTERSERVIS Sp. z o.o. zwaną dalej Organizatorem.
 2. Wszystkie Osoby wchodzące na teren Wydarzenia mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem przed wejściem na Wydarzenie i przestrzegać jego postanowień.
 3. Prawo wstępu na Wydarzenie mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu, zaproszenia imienne, kartę wstępu lub specjalny bezpłatny bilet. Rodzaje biletów i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest każdorazowo publikowany na stronie oraz przed punktami kasowymi przy wejściu na teren Wydarzenia.
 4. W uzasadnionych przypadkach Obsługa Wydarzenia, przed wejściem osób posiadających Bilet Rodzinny na teren Wydarzenia, może zażądać udowodnienia przez te osoby uprawnienia – za pomocą dokumentów potwierdzających w sposób niewątpliwy wiek tych osób – do skorzystania z Biletu Rodzinnego. W przypadku stwierdzenia, iż osoby posiadające Bilet Rodzinny nie są uprawnione do skorzystania z niego, Obsługa odmówi prawa wstępu na wydarzenie tym osobom na podstawie tego biletu. W takim przypadku osoby te mogą wejść na teren Wydarzenia po dokonaniu odpowiedniej dopłaty zgodnie z cennikiem, do ceny biletów, z których te osoby są uprawnione skorzystać albo na zasadach ogólnych.
 5. Po zakupieniu biletu jednorazowego wstępu i wejściu na teren Wydarzenia, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z Wydarzenia. Ponowne wejście na teren Wydarzenia jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.
 6. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu na teren Wydarzenia, celem wejścia na teren Wydarzenia przez osobę trzecią.
 7. Uczestnikiem Wydarzenia jest osoba, która dokona skutecznego Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora w celach promujących dane Wydarzenie i działalność organizatora. Za utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku Uczestnikowi nie należy się żadna zapłata.
 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Uczestników.

§2 Internetowy System Sprzedaży

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Wydarzeniu odbywa się za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży lub poprzez zakup biletu na miejscu Wydarzenia.
 2. Internetowy System Sprzedaży Biletów prowadzi sprzedaż detaliczną biletów uczestnictwa w Wydarzeniu, w ramach prezentowanych ofert.
 3. Organizator umożliwia za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży korzystanie z Usługi Elektronicznej, polegającej na możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży biletu uczestnictwa w Wydarzeniu.
 4. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Uczestników w Internetowym Systemie Sprzedaży odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Organizator ma prawo zamieszczać na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Internetowego Systemu Sprzedaży i prezentowanych w nim materiałów.
 6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Internetowym Systemie Sprzedaży zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator: komputer z dostępem do Internetu, drukarka umożliwiająca wydruk zakupionych biletów, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, smartfon z dostępem do Internetu.
 8. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Internetowego Systemu Sprzedaży w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 9. Uczestnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§3. Warunki zakupu biletu uczestnictwa w Wydarzeniu za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych (www.bilety.interservis.pl) Internetowego Systemu Sprzedaży nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Uczestnik składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego biletu na warunkach podanych w jego opisie.
 2. Cena biletu uczestnictwa uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest ceną brutto, wyrażoną w złotych polskich (PLN).
 3. Cena biletu uczestnictwa uwidoczniona na stronie internetowej Internetowego Systemu Sprzedaży jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Internetowym Systemie Sprzedaży, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych biletów po złożeniu przez Uczestnika zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia, Klient zobowiązany jest do rejestracji w Internetowym Systemie Sprzedaży.
 5. Każda Umowa sprzedaży będzie potwierdzana na życzenie Uczestnika fakturą VAT.
 6. Do zawarcia Umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Uczestnika zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 7. Po złożeniu zamówienia, Organizator niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Uczestnika jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 8. Z chwilą otrzymania przez Uczestnika wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7, zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Uczestnikiem, a Organizatorem.
 9. Uczestnik dokonuje wyboru rodzaju biletu (zależnie od dostępnej opcji). Po dokonaniu wyboru należy zaznaczyć opcję “Dodaj do koszyka”.
 10. Po dokonaniu stosownych wyborów, Uczestnik powinien zweryfikować stan swojego zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych zaznaczyć opcję „Złóż zamówienie”.
 11. W celu finalizacji procesu zamówienia należy kliknąć opcję „Wybierz metodę płatności”.
 12. Po sprawdzeniu wszystkich danych- płatności należy dokonać przy użyciu platformy przelewy24.pl lub za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego. Realizacja płatności przebiega zgodnie z Regulaminem operatora systemu przelewy24.pl. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Uczestnika.
 13. Zakupione bilety są przekazywane Uczestnikowi drogą e-mailową, w formacie .pdf gotowym do wydrukowania. Uczestnik winien zakupiony bilet wydrukować lub dokonać jego okazania na ekranie smartfona w celu zeskanowania kodu kreskowego, widniejącego na bilecie przy wejściu na teren Wydarzenia. Zeskanowanie kodu kreskowego oznacza wykorzystanie biletu. Pojedynczy bilet uprawnia do skorzystania z usług, na jakie został wystawiony tylko jedną osobę.
 14. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób. W przypadku wykrycia takiego procederu bilet utraci ważność, a Uczestnik nie może rościć sobie prawa do zwrotu kosztów takiego biletu.
 15. Zniszczenie wydrukowanego biletu może spowodować niemożność weryfikacji kodu kreskowanego, a w konsekwencji brak możliwości wstępu na teren obiektu. W takiej sytuacji możliwe jest ponowne wydrukowanie biletu przez Uczestnika (we własnym zakresie) lub udostępnienie biletu na telefonie, tablecie, innym nośniku i ponowna próba wykorzystania biletu (zeskanowanie kodu kreskowego w kasie biletowej obiektu).
 16. Do wydruku biletów należy używać wyłącznie białego papieru w formacie A4.
 17. Uczestnik ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).
 18. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Uczestnik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 19. W przypadku odstąpienia od umowy, nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane bilety. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek bankowy Uczestnika.

§4. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży, określone są w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Gdy jest to niezbędne, dla oceny niezgodności Produktu z Umową, zgłoszenie należy dostarczyć na adres Organizatora.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
 5. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 7. Reklamacje związane ze Świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@interservis.pl
 8. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 10. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 5. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadku wykorzystania biletu za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).

§6. Polityka prywatności (Ochrona Danych Osobowych)

 1. Internetowy System Sprzedaży Biletów dba o ochronę prywatności Klientów. Internetowy System Sprzedaży stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również z ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
 3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Internetowego Systemu Sprzedaży ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
 4. Dane podawane przez Klienta Internetowego Systemu Sprzedaży są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy sprzedaży. Aktualne dane Klienta będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe gromadzone w ramach Wydarzenia są przetwarzane przez Organizatora dla potrzeb organizacji Wydarzenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, (Dz.U. nr 133, poz. 883). Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia Wydarzenia.
 7. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych dla celów związanych z organizacją targów, kongresów, sympozjów, seminariów naukowych organizowanych przez Spółkę Interservis z siedzibą w Łodzi. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.97 o ochronie danych osobowych (DzU nr 133, poz. 883)

§7. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Internetowego Systemu Sprzedaży zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie wiążą Uczestnika pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Organizatora na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Internetowego Systemu Sprzedaży przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Uczestnika. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 5. Wszelkie spory wynikłe z Umów sprzedaży między stronami – Internetowym Systemem Sprzedaży, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny.
 6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 7. Wydarzenie ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz szczegółowych przepisów prawa.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstały z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do prowadzenia zróżnicowanej polityki cenowej. Warunki i zasady sprzedaży biletów w Internecie mogą się różnić od warunków i zasad sprzedaży biletów w kasach podczas Wydarzenia.

Na terenie Wydarzenia zabrania się:

• palenia tytoniu, z wyłączeniem specjalnie oznakowanych i przeznaczonych do tego miejsc.

•wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy” oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Wydarzenia;

• wynoszenia poza teren Wydarzenia jakichkolwiek przedmiotów będących własnością Organizatora;

• spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie Wydarzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

• zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu Wydarzenia;

• naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Organizatora albo innych osób;

• wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nie przeznaczonych dla osób nieuprawnionych, m.in. pomieszczeń gospodarczych, biur, szatni personelu, magazynów, zapleczy, itd.;

• rozdawania ulotek, sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora;