Bezpieczeństwo

Sposoby zapewnienie bezpieczeństwa podczas przygotowania, organizacji oraz trwania wydarzeń organizowanych przez INTERSERVIS SP. Z O.O.

Wprowadza się ograniczenia w licznie osób przebywających jednocześnie na terenie Hali Expo podczas trwania Forum tj. 1 osoba na 2,5 m2. z pominięciem osób z obsługi.
Zmienia się układ przestrzenny spotkania na zapewniający zwiększenie fizycznej odległości między uczestnikami spotkania min. 1,5 metra.
Wprowadza się bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywająca na terenie Targów podczas organizacji wydarzeń, rekomenduje się noszenie rękawiczek jednorazowych. (osoby, które nie będą miały zasłoniętych ust i nosa będą proszone o ich natychmiastowe zasłonięcie w przypadku odmowy o opuszczenie obiektu).
Udostępnia się pojemniki z preparatem dezynfekującym przy wejściu, w toaletach i innych ogólnodostępnych przestrzeniach.
Umożliwia się i zaleca sprzedaż biletów w trybie online w celu ograniczenia gromadzenia się osób.
Na terenie obiektu Hali podczas targów, konferencje itp. wprowadza się zakaz rozdawania ulotek. Na materiały reklamowe, gazety itp. zaleca się wykorzystywanie stojaków.
Organizator umożliwia zakup maseczek na terenie obiektu Hali w dnu forum.
Uczestnicy targów i konferencji, wystawcy, zwiedzający, media, osoby świadczące usługi zobligowani są do przedłożenia wypełnionej i podpisanej deklaracji epidemiologicznej – o nieprzebywaniu na kwarantannie lub w izolacji.

STREFY WEJŚCIA I WJAZDU
Wprowadzono obowiązkową rejestrację wszystkich uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Targów, w celu pozyskania danych osób uczestniczących w wydarzeniach.
Wprowadzono obowiązkową procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego dla wszystkich uczestników wydarzeń w szczególności o braku występowania objawów chorobowych oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.
Wystawca, organizatorzy wydarzeń oraz Pracodawcy firm świadczących usługi dla Forum i Wystawców odpowiadają za przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego wg. Ankiety epidemiologicznej przygotowanej przez Interservis Sp z o.o., u swoich pracowników i są zobowiązani złożyć w/w Ankiety w Targach do Biura Targów Interservis Sp z o.o. przed wydarzeniem.
Interservis Sp z o.o. odpowiadają za przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego u zwiedzających.
Na wydarzenia organizowane na terenie Forum mogą wejść wyłącznie osoby uprawnione i posiadające dokumenty wstępu tj. zgłoszeni i zarejestrowani wystawcy, uczestnicy konferencji i innych spotkań, zarejestrowani zwiedzający, zarejestrowane osoby świadczące usługi oraz zarejestrowani przedstawiciele mediów.
Wydziela się odrębne drogi komunikacji dla uczestników wydarzeń odbywających się na terenie Forum – inne dla gości wchodzących podczas wydarzeń na teren Forum, inne dla wychodzących, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.
Dla gości oczekujących na wejście na wydarzenia odbywające się podczas Forum, wydzielono bezpieczne strefy kolejki do wejścia poprzez linie i naklejki wskazujące kierunki, tak, aby odległość pomiędzy osobami wynosiła minimum 1,5 m.
Wprowadzono bezdotykową formę weryfikacji dokumentów wstępu w strefach wejścia i wjazdu.
Wprowadzono system liczenia osób w celu weryfikacji liczby osób przebywających jednocześnie na terenie obiektu, w którym odbywa się wydarzenie.
W strefach wejścia, prowadzona będzie weryfikacja czy wchodzący mają na twarzy maseczkę (przyłbicę lub inny materiał).
Prowadzony będzie bezdotykowy pomiar temperatury ciała w strefie wejścia.
Przygotowano zamknięte, odizolowane i odpowiednio dezynfekowane pomieszczenia („izolatorium”) dla osób z objawami infekcji.

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTA (recepcje, biura targów, punkty informacyjne itp.)
Ograniczono liczbę punktów obsługi do niezbędnego minimum, a umożliwiono, w jak najszerszym stopniu, obsługę online.
Do pracy dopuszczani są jedynie pracownicy po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, oraz wyposażeni w maseczki / przyłbice ochronne.
Przygotowano bezpieczne strefy kolejki do punktów obsługi, w której oczekujący będą oddaleni od siebie o minimum 1,5 metra. Wyznaczono miejsca (poprzez taśmy, słupki czy naklejki na podłodze) do zatrzymania się osób oczekujących na obsługę w odległości 1,5 metra od osoby obsługującej.
Powierzchnie lad recepcyjnych w punktach obsługi będą dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.
Preferowane są rozliczenia bezgotówkowe, terminale płatnicze zabezpieczone folią oraz dezynfekowane nie rzadziej niż co godzinę.

STOISKA WYSTAWIENNICZE I STREFY DLA GOŚCI
Rekomenduje się Wystawcom planowanie zabudowy stoisk bardziej otwartych/przestrzennych tzn. w miarę możliwości ograniczenie różnego rodzaju ciasnych pomieszczeń.
Należy zapewnić zachowanie minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m. Przy powierzchni stoiska, na którym brak możliwości zachowania odległości 1,5 m pomiędzy osobami , rekomenduje się Wystawcom zaplanowanie specjalnych osłon w zaplanowanych punktach do prowadzenia rozmów.
Należy zapewnić szerokie schody lub schody jednokierunkowe – dodatkowo na wejściu i/lub zejściu z piętra oraz zaplanować miejsce na dozowniki do dezynfekcji w przypadku zabudowy stoisk z wykorzystaniem konstrukcji piętrowej.
Rekomenduje się Wystawcom stosowanie elementów zabudowy stoiska o gładkich powierzchniach, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji (np. blaty lad informacyjnych, blaty stołów, drzwi do zamykanych pomieszczeń o systemie „wahadłowym”).
Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla personelu. Zaleca się również ustawienie płynów dezynfekujących dla gości odwiedzających stoisko.
Przy organizacji przestrzeni gastronomicznej na stoisku należy zachować bezpieczną odległość między blatami stolików (liczoną od ich brzegów). Odległość ta musi wynosić min. 2 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
Zaleca się utrzymywanie odpowiedniego dystansu z osobami wchodzącymi na teren stoiska i unikanie uścisków dłoni.
Zaleca się Wystawcom oraz wszystkim organizatorom i uczestnikom wydarzeń organizowanych na terenie Forum, aby w miarę możliwości materiały dla gości były dostępne tylko w wersji online.
Zobowiązuje się firmy zabudowujące i dostawców w trakcie montażu i demontażu stoisk do zachowania zasad bezpieczeństwa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
Na terenie Forum ograniczono liczbę dostępnych miejsc siedzących, gdzie organizowane jest wydarzenie, poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
Zaleca się Wystawcy dostosowanie liczby dostępnych miejsc siedzących na stoisku poprzez wprowadzenie specjalnych rozwiązań umożliwiających zachowanie odległości  przynajmniej 1,5 metra pomiędzy tymi miejscami siedzącymi, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.

HIGIENA OTOCZENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Serwis sprzątający działa zgodnie z planem zachowania higieny.
W miejscach przebywania gości np. w recepcji, w toaletach, przed przestrzeniami gastronomicznymi itp. zapewniono urządzenia do higieny rąk, środkami na bazie alkoholu.
Personel obsługujący wydarzenie organizowane na terenie Forum przeszkolono w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników w obiektach targowych.
Zobowiązuje się Wystawców, firmy świadczące usługi i organizatorów innych wydarzeń do przeszkolenia personelu obsługi stoiska, wydarzenia w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas przebywania uczestników na terenie Forum.
Prowadzone jest regularne, nie rzadziej niż co 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekcja często dotykanych elementów infrastruktury: klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
Zaleca się Wystawcom, organizatorom wydarzeń częste, nie rzadziej niż 1 godzinę, czyszczenie i dezynfekowanie, często dotykanych elementów infrastruktury: lady recepcyjne, klamki, poręcze, balustrady, blaty z użyciem środków dezynfekujących.
Przeprowadzana jest regularna wentylacja pomieszczeń i przestrzeni, w jakich przebywają uczestnicy.
Wszystkie toalety wyposażono w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Dokonywana jest regularna kontrola stanu asortymentu w toaletach oraz stan toalet. Wprowadzono karty kontrolne, z częstotliwością serwisu co godzinę.
Zapewniona jest obecność zespołu medycznego dostępnego na terenie Forum podczas organizacji każdego wydarzenia, gdy liczba uczestników wynosi powyżej 50 osób.

KOMUNIKACJA Z GOŚĆMI
Podczas wydarzeń prowadzone są wzmożone akcje informacyjne dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczestników wydarzenia na terenie Forum.
Podczas wydarzeń prowadzona jest komunikacja (przez system dźwiękowy lub systemy audiowizualne) o ograniczeniach liczby osób mogących przebywać jednocześnie
w obiektach targowych, gdzie odbywają się wydarzenia, zachowania odległości między kolejnymi osobami, obowiązku unikania skupisk ludzi oraz przestrzegania zasad higieny.
Zamieszczono w widocznych miejscach materiały edukacyjne (w postaci plakatów, plansz na ekranach czy filmów instruktażowych) na temat higieny rąk i zachowania podczas kichania lub kaszlu (toalety, punkty obsługi klienta, strefy wejściowe) oraz utrzymywania odpowiedniego dystansu z innymi ludźmi i unikania uścisków dłoni.

Rozporządzenia Rady Ministrów
na podstawie wytycznych GIS i WHO
wytycznych EEIA (Europejski Związek Przemysłu Targowego)
wytycznych UFI (Światowego Stowarzyszenia Targów)
oraz PIPT (Polskiej Izby Przemysłu Targowego)